รับชื้อพระเชียงใหม่ เมืองแห่งวัดสวยพระศักดิ์สิทธิ์

: 13

รับชื้อพระเชียงใหม่ เมืองแห่งวัดสวยพระศักดิ์สิทธิ์

รับชื้อพระเชียงใหม่ เมืองแห่งวัดสวยพระศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นจังหวัดที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย จังหวัดแห่งนี้นั้น มีความยิ่งใหญ่มาตั่งแต่สมัยโบราณ โดยมีความเจริญอย่างมากในอดีต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยเมืองเชียงใหม่นั้น ถูกสร้างโดย พระยามังราย แห่งราชวงค์ล้านนา เพื่อให้เป็น เมืองหลวงของ อาณาจักรล้านนา ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณ โดยความยิ่งใหญ่นั้นก็ยังคงสืบทอด มาในเมืองแห่งนี้จวบจนปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจนั้น เมืองแห่งนี้ถือเป็น หัวเมืองทางการค้าของไทยทางภาคเหนือเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นเมืองที่ ใหญ่โต และมาการค้าขาย ท่องเที่ยว ที่เจริญอย่างมาก และด้านสังคมก็มี ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ทั้งยังมีสิ่งก่อสร้างที่งดงาม ซึ่งแสดงถึงความเจริญ ของสังคมเชียงใหม่อยู่อย่างมากมาย โดยเฉพาะ สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับ ศาสนา เชียงใหม่นั้นมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ แต่ที่มากที่สุดนั้นก็คือ คนเมือง ซึ่งนับถือศาสนา พุทธ โดยศาสนาพูทธ เป็นศาสนาที่อยู่คู่กับเมือง มาอย่างยาวนาน โดยในอดีต พระยามังราย ยังทรงเคยยกพระราชวังของพระองค์ ให้เป็นวัดอารามหลวง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึง ความสำคัญของศาสนาพุทธ ที่อยู่คู่กับเชียงใหม่ ดังนั้น หากได้มีโอดาสเดินทางมาเที่ยวยังเชียงใหม่ ก็ต้องไปสัมผัส ความงามของวัดวาอาราม ของเชียงใหม่ให้ได้สักครั้ง
รับชื้อพระเชียงใหม่
วัดเชียงมั่น” อยู่ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1839 พระองค์ทรงยก พระตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็น พระอารามให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่ มีสถาปัตยกรรมสำคัญ ได้แก่ เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ฐานช้างล้อม พระอุโบสถ และหอไตร และที่สำคัญคือ เจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยม และมีช้างล้อมที่ฐานหมายความว่าคำจุนพระพุทธศาสนาไว้ เป็นสถานที่ๆสวยงามอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถหาสิ่งใดเปรียบได้ เนื่องจาก สร้างด้วยศิลปะ แบบล้านนา จึงเป็นวัดที่มีความงาม เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหากคุณ มีโอกาสได้เดินทางเชียงใหม่ ก็ต้องไปชมอารามหลวง แห่งนี้ให้ได้

การท่องเที่ยว
chiang mai spa great leisure of thailand.

chiang mai spa great leisure of thailand. chiang mai spa great leisure of thailand. Chiang mai is a good place to take vacation in Thailand. You will see many new thing that never see before in this place. Chiang Mai is a city that has been very popular. The city is …

การท่องเที่ยว
resin factory beautiful gift of Chiang Mai.

resin factory beautiful gift of Chiang Mai. resin factory is a beautiful gift of Chiang Mai. Chaiang Mai is a beautiful city in northtern Thailand. There are many interesting thing in this city. Chiang Mai is a city with many attractions. Chiang Mai is a province that is the second largest province …

การท่องเที่ยว
chiang mai spa good place for leisure.

chiang mai spa good place for leisure. chiang mai spa is good place for leisure. Chiang Mai is a beautiful city. This city has a charm of tourism. Many tourists love to stay in Chiang Mai. Chiang Mai is a city with a unique The city has a wide area of the second …